Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvan Kaidi Finlandin suunnittelemalle biopolttoainejalostamolle Kemin Ajokseen. Jalostamon on tarkoitus valmistaa liikennekäyttöön tarkoitettua puupohjaista, uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Jalostamohankkeen etenemiseen vaikuttavat RED II lainsäädäntökokonaisuuden valmistuminen. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 30.4.2018 Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy:lle ympäristöluvan biopolttoainejalostamon toimintaan Kemin Ajoksessa. Samalla aluehallintovirasto on myöntänyt laitokselle vesilain mukaisen luvan prosessi- ja jäähdytysveden ottamiseen merestä ja niiden palauttamiseen mereen sekä tarvittavien rakenteiden sijoittamiseen vesialueelle.

”Ympäristöluvan myöntäminen on hankkeelle merkittävä etappi. Hankkeen ympäristöaspektit ovat meille tärkeitä ja olemme äärimmäisen tyytyväisiä, että perusteellinen prosessi saatiin päätökseen hyvässä yhteisymmärryksessä viranomaisten kanssa”, sanoo Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund.

Ympäristölupa kattaa kokonaisuudessaan puubiomassan, energiapuun ja puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen vastaanoton, varastoinnin, esikäsittelyn ja kuivauksen, kemikaalien, apuaineiden ja käyttöhyödykkeiden vastaanoton ja varastoinnin, biomassan kaasutuksen, hapentuotannon, synteesikaasun puhdistuksen, Fischer-Tropsch synteesin, synteettisen öljyn jalostuksen ja tislauksen, Fischer-Tropsch poistokaasun käsittelyn, meriveden oton ja jäteveden puhdistamon sekä prosessien tarvitseman höyryn tuottamisen.

”Hankkeen etenemiseen vaikuttaa vielä merkittävästi RED II lainsäädännön valmistuminen. Tämän selvittyä voimme tehdä perusteellisen markkina-analyysin, jonka pohjalta hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä,” jatkaa Haglund. 

Kemiin rakennettava biojalostamo käyttäisi raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Jalostamo tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi uusiutuvaa dieseliä ja 25 % uusiutuvaa bensiiniä.