Merkittäviä vaikutuksia Suomen kansantalouteen

Kemiin suunnitellulla biojalostamolla olisi toteutuessaan merkittävä kansantaloudellinen vaikutus Suomelle. Investoinnin kokonaisarvo olisi noin 900 miljoonaa euroa ja se tuottaisi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa suoraa ja välillistä verotuloa.

Investoinnilla olisi myös huomattava työllisyysvaikutus. Jalostamon rakentaminen vaatisi 4 000 henkilötyövuotta, ja valmis tehdas loisi Kemiin yhteensä 150 vakituista työpaikkaa. Tämän lisäksi jalostamo toisi satoja työpaikkoja alihankkijoille, kuten hakkuuyrittäjille, kuljetusalalle ja laitevalmistajille.

Kaikki rakennusvaiheessa käytettävät materiaalit pyritään hankkimaan Suomesta. Projektin kotimaisuusaste tulisi olemaan yli 50 %. Lisäksi tehdas toisi mukanaan immateriaalioikeuksia ja uutta tietotaitoa Suomeen ja suomalaisille yrityksille.


 

Puun saatavuus

Kaidin vuosittainen energiapuun tarve tulee olemaan noin 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskuksen tekemän Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan tämä määrä puuta voidaan hankkia kestävästi jo pelkästään 200 kilometrin säteellä Kemiin suunnitellusta jalostamosta.

Paikallisen energiapuun lisäksi Kemin biojalostamo voi hyödyntää sahojen sivutuotteita sekä kemiallisen metsäteollisuuden ylijäämiä, kuten kuorta.

 

 

Uusiutuvien luonnonvarojen runsaan saannin, korkean asiantuntemuksen ja vankan teollisen infrastruktuurin johdosta Suomi on jo nyt biotalouden edelläkävijä.

Kunnianhimoinen biotalouspolitiikka, puubiomassan kattava saatavuus ja sijainti lähellä maailman suurimpia biopolttoainemarkkinoita tekevät Suomesta houkuttelevan investointikohteen biopolttoaineen tuotannolle.