Kemin biojalostamo


Kaidi suunnittelee ainutlaatuisen biojalostamon rakentamista Kemiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Rakennettava biomassatehdas käyttää raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Tehdas olisi toteutuessaan maailman ensimmäinen toisen sukupolven biodieseljalostamo, jonka pääraaka-aineena toimisi puupohjainen biomassa.

Jalostamo tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi uusiutuvaa dieseliä ja 25 % uusiutuvaa bensiiniä. Tehdas olisi malliesimerkki puhtaasta paikallisesta energiasta, joka on tuotettu puusta luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen.

 


Merkittäviä vaikutuksia Suomen kansantalouteen

Kemiin suunnitellulla biojalostamolla olisi toteutuessaan merkittävä kansantaloudellinen vaikutus Suomelle. Investoinnin kokonaisarvo on noin miljardi euroa. Tämänhetkisellä veropohjalla investointi tuottaisi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa suoraa ja välillistä verotuloa. 

Investoinnilla olisi myös huomattava työllisyysvaikutus. Jalostamon rakentaminen vaatii 4 000 henkilötyövuotta, ja valmis tehdas loisi Kemiin yhteensä 150 vakituista työpaikkaa. Tämän lisäksi jalostamo toisi satoja työpaikkoja alihankkijoille, kuten hakkuuyrittäjille, kuljetusalalle ja laitevalmistajille.

Kaikki rakennusvaiheessa käytettävät materiaalit pyritään hankkimaan Suomesta. Projektin kotimaisuusaste tulisi olemaan yli 50 %. Lisäksi tehdas toisi mukanaan immateriaalioikeuksia ja uutta tietotaitoa Suomeen ja suomalaisille yrityksille.


 
 

Puun saatavuus

Kaidin vuosittainen energiapuun tarve tulee olemaan noin kaksi miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskuksen tekemän Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mukaan tämä määrä puuta voidaan hankkia kestävästi jo pelkästään 200 kilometrin säteellä Kemiin suunnitellusta tehtaasta.

Paikallisen energiapuun lisäksi Kemin biojalostamo voi hyödyntää sahojen sivutuotteita sekä kemiallisen metsäteollisuuden ylijäämiä, kuten kuorta.

 

 

Uusiutuvien luonnonvarojen runsaan saannin, korkean asiantuntemuksen ja vankan teollisen infrastruktuurin johdosta Suomi on jo nyt biotalouden edelläkävijä.

Kunnianhimoinen biotalouspolitiikka, puubiomassan kattava saatavuus ja sijainti lähellä maailman suurimpia biodieselmarkkinoita tekevät Suomesta houkuttelevan investointikohteen biopolttoaineen tuotannolle.