EU:n uusiutuvan energian direktiivi tähtää siihen, että vuonna 2020 kaikesta energiankulutuksesta 20 % tulee uusiutuvasta energiasta. Maailman suurimmilla uusiutuvan dieselin markkinoilla Euroopassa kysyntä ylittää tarjonnan vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäisen sukupolven uusiutuva diesel ei voi vastata tähän kysyntään muuttuvassa markkinatilanteessa.

Vuonna 2012 EU:n uusiutuvan dieselin markkinoiden koko oli 10 miljoonaa tonnia. Vuoteen 2020 mennessä markkinat saattavat kasvaa kokonaisuudessaan yli 21 miljoonaan tonniin. Hiilipäästöjen ja ruokapohjaisten polttoaineiden kiristyvä sääntely ja rajoitukset tekevät toisen sukupolven biopolttoaineista yhä houkuttelevamman vaihtoehdon.

Suomi on ainutkertaisessa asemassa biomassan saatavuuden ansiosta. Lisäksi meillä on Euroopan kunnianhimoisin biotalouspolitiikka.

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka pohjautuu uusiutuvien biopohjaisten luonnonvarojen ja ympäristöä säästävän puhtaan teknologian käyttöön sekä materiaalien tehokkaaseen kierrätykseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Suomen biotalousstrategian tavoitteena on nostaa biotaloutemme tuotos 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Suomen tavoitteisiin kuuluu myös uusiutuvan energian osuuden nostaminen 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kemin biojalostamo tukee vahvasti Suomea näiden tavoitteiden saavuttamisessa.


Energiapuusta uusiutuvaksi dieseliksi

Kemin jalostamossa käytettävä puubiomassa on tehty luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen. Paikallisen energiapuun lisäksi tehdas voi hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten sahanpurua ja kuorta.

Kaidi on optimoinut tehdassuunnittelun kotimaiselle puuraaka-aineelle parhaaksi mahdolliseksi. Teknologian osalta tämä tarkoittaa monivaiheista kaasutusteknologiaprosessia, johon sisältyy niin plasmakaasutus kuin paineistettu kaasutus. 

Kaidin tuottama uusiutuva diesel on niin kutsuttua drop-in-polttoainetta. Tämä tarkoittaa, että uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää sellaisenaan tai missä tahansa sekoitussuhteessa olemassa olevissa dieselmoottoreissa.